Welina Mānoa

Kahi Ho‘oulu Lā‘au o Lāiana

Kā Ka ʻĀina Hoʻoulu Lāʻau o Lāiana Nūhou: Inā, loaʻa nā moʻolelo hou maiā Ka ʻĀina Hoʻoulu Lāʻau o Lāiana, e kau ʻia iho ana ia mau moʻolelo ma ʻaneʻi. Ke ʻoluʻolu, e ka mea heluhelu, e nānā mai i nā kāwāholo a kēia wahi ʻāina no nā ʻikena a pau i luna. Mahalo nui! E hoʻi koke hou mai!

He ʻōlelo noʻeau kēia i kau iho ai ma Ka ʻĀina Hoʻoulu Lāʻau o Lāiana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s