Welina Mānoa

Aia I Hea Ka Wai A Kāne?

He Mele no Kāne:
(No Kaua‘i mai kēia mele)
He ui, he nīnau:
E ui aku ana au iā ‘oe,
Aia i hea ka Wai a Kāne?
Aia i ka hikina a ka Lā,
Puka i Ha‘eha‘e,
Aia i laila ka Wai a Kāne.
E ui aku ana au iā ‘oe,
Aia i hea ka Wai a Kāne?
Aia i Kaulana a ka lā
I ka pae ‘ōpua i ke kai,
Ea mai ana ma Nihoa
Ma ka mole mai ‘o Lehua
Aia i laila ka Wai a Kāne.
E ui aku ana au iā ‘oe,
Aia i hea ka Wai a Kāne?
Aia i ke kuahiwi,
I ke kualono,
I ke awāwa,
I ke kahawai;
Aia i laila ka Wai a Kāne.
E ui aku ana au iā ‘oe,
Aia i hea ka Wai a Kāne?
Aia i kai, i ka moana,
I ke Kualau, i ke ānuenue
I ka pūnohu, i ka ua koko
I ka ‘ālewalewa;
Aia i laila ka Wai a Kāne.
E ui aku ana au iā ‘oe,
Aia i hea ka Wai a Kāne?
Aia i luna ka Wai a Kāne.
I ke ouli, i ke ao ‘ele‘ele,
I ke ao panopano
I ke ao pōpolo hua mea a Kāne la, e!
Aia i laila ka Wai a Kāne.
E ui aku ana au iā ‘oe,
Aia i hea ka Wai a Kāne?
Aia i lalo, i ka honua, i ka wai hū,
I ka wai kau a Kāne me Kanaloa –
He waipuna, he wai e inu,
He wai e mana, he wai e ola,
E ola nō, ea!

The Water of Kāne:
A query, a question,
I put to you:
Where is the water of Kāne?
At the Eastern Gate
Where the Sun comes in at Ha‘eha‘e
There is the water of Kāne.
A question I ask of you:
Where is the water of Kāne?
Out there with the floating Sun,
Where the cloud-forms rest on Ocean’s breast,
Uplifting their forms of Nihoa,
This side the base of Lehua;
There is the water of Kāne.
One question I put to you:
Where is the water of Kāne?
Yonder on mountain peak,
On the ridges steep,
In the valleys deep,
Where the rivers sweep:
There is the water of Kāne
This question I ask of you:
Where, pray, is the water of Kāne?
Yonder, at sea, on the ocean,
In the driving rain, in the heavenly bow,
In the piled-up mist wraith, in the blood-red rainfall
In the ghost-pale cloud form;
There is the water of Kāne.
One question I put to you:
Where, where is the water of Kāne?
Up on high is the water of Kāne,
In the heavenly blue, in the black piled cloud,
In the black black cloud,
In the black mottled sacred cloud of the gods;
There is the water of Kāne.
One question I ask of you:
Where flows the water of Kāne?
Deep in the ground, in the gushing spring,
In the ducts of Kāne and Loa,
A well spring of water, to quaff,
A water of magic power – The water of life!
Life! O give us this life!